Schoolraad

De schoolraad zal advies geven aan en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden.
In deze schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak op school.
We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokken actoren aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden.


Oudergeleding
Personeelsgeleding
Mevrouw Rosemary Newton
De heer Lieven Claeys
Mevrouw Anita Keppens
Mevrouw Ann Meskens
Mevrouw Katrien Derveaux
De heer Bart Cool
Mevrouw Daniëlle Raemdonck
De heer Bart van Nuffel
De heer Bart Staelens
Voorzitter
De heer Hans Verhelst
Seretaris


 

Op deze site kan u telkens een beknopte weergave van de notulen lezen. U kan het volledige verslag inkijken bij de voorzitter van de schoolraad.

Overzicht

* 2005 - 04 - 27
* 2005 - 06 - 06
* 2005 - 09 - 29
* 2006 - 02 - 16
* 2006 - 05 - 18
* 2006 - 09 - 28
* 2007 - 02 - 15
* 2007 - 05 - 24
* 2007 - 10 - 01
* 2008 - 05 - 29
* 2008 - 09 - 24
* 2009 - 02 - 18
* 2009 - 03 - 30
* 2009 - 08 - 25
* 2010 - 03 - 03
* 2010 - 05 - 05
* 2010 - 08 - 30
* 2011 - 02 - 23
* 2011 - 05 - 04
* 2011 - 08 - 30
* 2012 - 02 - 15

* Notulen schoolraad 27 april 2005

1. Samenstelling:

Zie schema boven.


2. Huishoudelijk reglement:

Het huishoudelijk reglement werd door de raad besproken, goedgekeurd en ondertekend.

3. Voorzitter en secretaris:

De heer François De Bleser werd verkozen tot voorzitter en de heer Mark Ebraert werd verkozen tot secretaris.

4. Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur:

Dit document werd besproken met de geledingen maar zal op latere datum besproken worden met de afvaardiging van het schoolbestuur.

5. Vrije dagen schooljaar 2005-2006:

- dinsdag 3 mei;
- woensdag 4 mei;
- woensdag 24 mei.

6. Scholengemeenschap:
De minister heeft besloten elke scholengemeenschap vanaf 900 leerlingen 63 punten te geven ter ondersteuning. (63 punten is goed voor een volledig ambt voor een persoon met een opleiding HSO)
De puntenverdeling die de minister geeft zijn:
63 punten voor 900 leerlingen
85 punten vanaf 1800 leerlingen
120 punten vanaf 2250 leerlingen
Voor de verdeling binnen de scholengemeenschap kan u het volledige verslag opvragen.

7. Veiligheidsjasjes:

Volgend schooljaar zullen de leerlingen van de oudervereniging een veiligheidsjasje krijgen.


* Notulen schoolraad 6 juni 2005.

De heer directeur geeft toelichtingen bij de verschillende hoofdstukken. Door de verschillende geledingen waren er geen bemerkingen.

Enkel bij Hoofdstuk 4 art.11 §1 en §2 is er overeengekomen dat op de website van de school steeds een beknopte versie zal verschijnen, het volledige verslag van de vergaderingen ligt ter inzage op het secretariaat.

Hoofdstuk 5 art. 16 werd aangepast. "De uitspraken van de bemiddelingscommissie zijn bindend voor de schoolraad en het schoolbestuur'.

De overeenkomst werd door de drie geledingen goedgekeurd en ondertekend.

De volgende data werden vastgelegd donderdag 29 september 2005, donderdag 16 februari 2006 en donderdag 18 mei 2006 telkens om 19.30u.* Notulen schoolraad 29 september 2005.

De voorzitter geeft het woord aan directeur Tackaert die toelichting geeft bij het lestijdenpakket 2005-2006, personeelsformatie 2005-2006, prioriteiten en de situatie in de scholengemeenschap.

Volgende vergadering: donderdag 16 februari 2006.* Notulen schoolraad 16 februari 2006

De voorzitter geeft het woord aan directeur Tackaert die een prognose geeft over het lestijdenpakket en de personeelsformatie voor 2006-2007 aan de hand van de cijfers vn 1 februari 2006.

Volgende vergadering: donderdag 18 mei 2006 om 19.30 uur.* Notulen schoolraad 18 mei 2006

- Aanpassing van het schoolreglement i.v.m. weigering, voorrangsregeling, onderwijs aan huis en verplichte verzekering.
- Vastleggen van de vrije dagen voor 2006 - 2007.

Volgende vergadering: donderdag 28 september 2006.* Notulen schoolraad 28 september 2006

Het lestijdenpakket, de personeelsformatie, de prioriteiten en de leerlingenevolutie werden besproken.

Volgende vergadering: donderdag 15 februari 2007 om 19.30 uur.* Notulen schoolraad 15 februari 2007

- De telling van 1 februari en de personeelsformatie werden besproken en toegelicht.
- Vrije dagen voor 2007-2008 werden vastgelegd.

Volgende vergadering: donderdag 24 mei 2007 om 19.30 uur.* Notulen schoolraad 24 mei 2007

- De directeur gaf uitleg en bedenkingen bij het toekomstige leerzorgkader.
- Evalutie van het activiteitenplan 2004-2007.

Volgende vergadering: maandag 1 oktober 2007 om 19.30 uur.* Notulen schoolraad 1 oktober 2007

- De directeur lichtte de positieve leerlingenevolutie, de personeelsformatie en de prioriteiten voor dit schooljaar toe.
- De zelfevaluatie van GOK werd besproken a.d.h.v.h. evaluatiedocument.

Volgende vergadering: donderdag 29 mei 2008 om 19.30 uur.

* Notulen schoolraad 29 mei 2008

- Aanpassing van het schoolreglement i.v.m. CLB, afwezigheden en bijdrageregeling.
- Toelichting bij het lestijdenpakket.
- Vrije dagen: 10 november en 2 juni.* Notulen schoolraad 24 september 2008

- Het lestijdenpakket werd besproken met daaraan gekoppeld de personeelsformatie.
- De prioriteiten voor het volgende schooljaar werden uiteengezet.

* Notulen schoolraad 18 februari 2009

- Telling 1 februari: een stijging met 18 leerlingen ten opzichte van vorig schooljaar.
- Er werd een prognose gemaakt van het lestijdenpakket voor volgend schooljaar.
- De vrije dagen werden besproken: de voorkeur werd gegeven aan vrijdag 28 en maandag 31 mei in het kader van het Ros Beiaard.

* Notulen schoolraad 30 maart 2009

- Het huishoudelijk reglement werd voorgelezen, goedgekeurd en ondertekend.
- De overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directie over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten werd voorgelezen,
goedgekeurd en ondertekend.
- De data voor het volgende schooljaar werden vastgelegd.* Notulen schoolraad 28 augustus 2009

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.
2. Aanpassing schoolreglement:
- Inschrijven van leerlingen
- Schoolraad
- Scholengemeenschap
- Engagementsverklaring

3. Lestijdenpakket en personeelsformatie.
4. Prioriteiten schooljaar 2009 - 2010
5. Leerlingenevolutie
6. De jaarkalender met de activiteiten i.v.m. 175 college.

De volgende vergaderingen: 3 maart 2010 en 5 mei 2010.

* Notulen schoolraad 3 maart 2010

- Goedkeuring notulen vorige vergadering.

- Telling 1 februari 2010: 205 (249.5) (315 lestijden volgens tabel)
Details: zie bijlage

- Prognose lestijdenpakket:

- Vrije dagen volgend schooljaar: woensdag 10 november 2010
woensdag 1 juni 2011
vrijdag 12 november 2010.


* Notulen schoolraad 5 mei 2010

- Goedkeuring notulen vorige vergadering.

- Door de directeur werden de prioriteiten van het schooljaar 2009 - 2010 overlopen.
Alle prioriteiten werden gerealiseerd en positief geëvalueerd.

- Door de zorgcoördinator van de school werd het GOK-plan, met evalutie, voorgesteld.

- Datum eerstvolgende vergadering: maandag 30 augustus 2010 om 19.30u.* Notulen schoolraad 30 augustus 2010

- Goedkeuring notulen vorige vergadering.

- Lestijdenpakket, personeelsformatie en prioriteiten werden toegelicht.

- Aanpassing van het schoolreglement i.v.m. afwezigheden omwille van revalidatie

- Data volgende vergaderingen: 23 februari 2011 en 4 mei 2011.* Notulen schoolraad 23 februari 2011

- Goedkeuring notulen vorige vergadering.

- Toelichting bij de berekening van het lestijdenpakket.

- Afspraken i.v.m. gezonde voeding.

*Notulen schoolraad 4 mei 2011

- Goedkeuring notulen vorige vergadering.

- Evaluatie van de prioriteiten van het huidige schooljaar.

- Data vergaderingen volgend schooljaar:

. 30 augustus
. 15 februari
. 9 mei* Notulen bij de schoolraad van 30 augustus 2011

1. Personeelsformatie.
Zeer positieve evolutie van onze leerlingenpopulatie.
Zie bijlage.

2. Prioriteiten voor dit schooljaar.
- Evalueren en rapporteren
- Leren leren (visualisatie)
- Handelingsgericht samenwerken
- Gemeenschappelijke studiedag van de SG.
Zie bijlage.

3. Positief doorlichtingsverslag.
Zie bijlage.

4. Aanpassing uren op woensdag: Vroeger: 8.25 uur tot 12.00 uur.
Nu: 8.20 uur tot 11.55 uur.

5. Varia: /

Volgende vergadering: woensdag 15 februari 2012 om 19.30 uur.

* Notulen schoolraad 15 februari 2012

1. Prognose lestijdenpakket 2012-2013
Toelichting van de voorlopige berekening van het lestijdenpakket.


2. Inschrijvingsbeleid in LOP-gebied
De regels i.v.m. de capaciteitsberekening werden besproken

3. Gimme.eu
communicatie met ouders via 'Gimme'

Volgende vergadering: dinsdag 8 mei